ข้อมูลและการติดต่อ


จำหน่ายสินค้านำเข้า

ขายปลีกและขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและของที่ระลึก!!


ธุรกิจการเกษตร

 ทำการเกษตรผักไทย โดยแทบไม่ใช้สารเคมีธุรกิจที่ดินและงานฟื้นฟูทรัพยากร

 ส่งเสริมงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


การจัดส่งแรงงานชาวต่างชาติ

ดำเนินการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและจัดส่งแรงงานชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไทย
▼ เพจที่เกี่ยวข้อง


輸入商品多数扱っています。